top of page

Our Services

Thermoscan Service

บริการถ่ายภาพความร้อน ตรวจจุดร้อน ด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน โดย inspector ที่ได้รับวุฒิบัตร certified thermographer Level I หรือ Level II มีความชำนาญในการตรวจสอบจุดร้อนมานานกว่า 10 ปี

Infrared Training

บริการอบรมหลักสูตรอินฟราเรดตามมาตรฐานของ ASNT-SNT-TC-1A หลายหลักสูตร

Motor Circuit Analysis Service

บริการวิเคราะห์และตรวจสอบมอเตอร์ไฟฟ้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจซ่อม และการบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า สามารถหาสาเหตุและความผิดปกติของมอเตอร์ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

Ultrasonic UE Service

บริการตรวจสอบรอยรั่วและสภาพเครื่องจักรด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงอัลตร้าโซนิค

Vibration Analysis Service

บริการวิเคราะห์และตรวจสอบการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลโดยผู้ชำนาญการผ่านการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร

Infrared Camera Rental

บริการเช่ากล้องเทอร์โมสแกน

Services: Services
bottom of page